Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status

15:20 SHREE AIRLINES SHA-825 KATHMANDU 18:11 LANDED
15:50 BUDDHA AIR BHA-859 KATHMANDU 18:07 LANDED
16:00 YETI AIRLINES NYT-873 KATHMANDU 16:25 ON TIME
17:25 BUDDHA AIR BHA-801 KATHMANDU 17:55 ON TIME
18:00 BUDDHA AIR BHA-803 KATHMANDU 18:30 ON TIME
19:40 BUDDHA AIR BHA-805 KATHMANDU 20:10 ON TIME
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
16:10 SHREE AIRLINES SHA-826 KATHMANDU 17:30 DELAYED
16:55 BUDDHA AIR BHA-860 KATHMANDU 16:55 DELAYED
17:00 YETI AIRLINES NYT-874 KATHMANDU 17:00 DELAYED
18:30 BUDDHA AIR BHA-802 KATHMANDU 18:30 ON TIME
20:45 BUDDHA AIR BHA_806 KATHMANDU 20:45 ON TIME

सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरुलाइ गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत छ । कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । धन्यवाद !