Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status

07:00 SHREE AIRLINES SHA-821 KATHMANDU 07:49 LANDED
07:55 BUDDHA AIR BHA-851 KATHMANDU 09:23 LANDED
09:30 YETI AIRLINES NYT-891 KATHMANDU 10:00 ON TIME
10:00 BUDDHA AIR BHA-853 KATHMANDU 10:30 ON TIME
11:30 BUDDHA AIR BHA-855 KATHMANDU 12:00 ON TIME
11:55 BUDDHA AIR BHA-683 POKHARA 12:25 ON TIME
13:05 SHREE AIRLINES SHA-825 KATHMANDU 13:35 ON TIME
13:20 BUDDHA AIR BHA-857 KATHMANDU 13:50 ON TIME
15:45 BUDDHA AIR BHA-859 KATHMANDU 16:15 ON TIME
16:40 YETI AIRLINES NYT-893 KATHMANDU 17:10 ON TIME
16:50 BUDDHA AIR BHA-801 KATHMANDU 17:20 ON TIME
18:20 BUDDHA AIR BHA-805 KATHMANDU 18:50 ON TIME
19:25 BUDDHA AIR BHA-807 KATHMANDU 19:55 ON TIME
20:00 BUDDHA AIR BHA-809 KATHMANDU 20:30 ON TIME
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
07:00 BUDDHA AIR BHA_806 KATHMANDU 07:20 DEPARTED
08:20 SHREE AIRLINES SHA-822 KATHMANDU 08:40 DEPARTED
09:00 BUDDHA AIR BHA-852 KATHMANDU 09:51 DEPARTED
10:25 YETI AIRLINES NYT-892 KATHMANDU 10:25 ON TIME
11:00 BUDDHA AIR BHA-854 KATHMANDU 11:00 ON TIME
12:30 BUDDHA AIR BHA-856 KATHMANDU 12:30 ON TIME
12:40 BUDDHA AIR BHA-684 POKHARA 12:40 ON TIME
14:00 SHREE AIRLINES SHA-826 KATHMANDU 14:00 ON TIME
14:25 BUDDHA AIR BHA-858 KATHMANDU 14:25 ON TIME
16:50 BUDDHA AIR BHA-860 KATHMANDU 16:50 ON TIME
17:35 YETI AIRLINES NYT-894 KATHMANDU 17:35 ON TIME
17:55 BUDDHA AIR BHA-802 KATHMANDU 17:55 ON TIME
20:20 BUDDHA AIR BHA-808 KATHMANDU 20:20 ON TIME
21:00 BUDDHA AIR BHA-810 KATHMANDU 21:00 ON TIME

सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरुलाइ गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत छ । कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । धन्यवाद !