Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status

14:00 SHREE AIRLINES SHA-823 KATHMANDU 19:19 LANDED
14:05 BUDDHA AIR BHA-809 KATHMANDU 15:45 LANDED
14:50 BUDDHA AIR BHA-807 KATHMANDU 17:52 LANDED
15:40 YETI AIRLINES NYT-875 KATHMANDU 19:13 LANDED
15:50 BUDDHA AIR BHA-859 KATHMANDU 18:59 LANDED
16:30 BUDDHA AIR BHA-811 KATHMANDU 19:29 LANDED
17:25 BUDDHA AIR BHA-801 KATHMANDU 19:00 DELAYED
18:00 BUDDHA AIR BHA-803 KATHMANDU 19:40 DELAYED
18:40 YETI AIRLINES NYT-893 KATHMANDU 20:00 DELAYED
19:40 BUDDHA AIR BHA-805 KATHMANDU 20:40 DELAYED
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
14:55 SHREE AIRLINES SHA-824 KATHMANDU 17:00 DELAYED
15:10 BUDDHA AIR BHA-810 KATHMANDU 16:39 DEPARTED
15:55 BUDDHA AIR BHA-808 KATHMANDU 18:25 DEPARTED
16:30 YETI AIRLINES NYT-876 KATHMANDU 19:46 DEPARTED
16:55 BUDDHA AIR BHA-860 KATHMANDU 19:30 DEPARTED
17:35 BUDDHA AIR BHA-812 KATHMANDU 18:10 DELAYED
18:30 BUDDHA AIR BHA-802 KATHMANDU 19:50 DELAYED
19:35 YETI AIRLINES NYT-894 KATHMANDU 20:45 DELAYED
20:45 BUDDHA AIR BHA_806 KATHMANDU 21:45 DELAYED

सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरुलाई गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत छ । कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । धन्यवाद !