Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status

07:05 SHREE AIRLINES SHA-821 KATHMANDU 08:15 LANDED
07:55 BUDDHA AIR BHA-851 KATHMANDU 09:30 LANDED
08:25 BUDDHA AIR BHA-683 KATHMANDU 08:25 ON TIME
09:00 YETI AIRLINES NYT-891 KATHMANDU 10:08 LANDED
09:15 SAURYA AIRLINES SAU-811 KATHMANDU 10:29 LANDED
10:45 BUDDHA AIR BHA-853 KATHMANDU 12:20 LANDED
11:15 BUDDHA AIR BHA-855 KATHMANDU 12:40 LANDED
11:45 GUNA AIRLINES GUA-829 KATHMANDU 11:45 ON TIME
12:55 SHREE AIRLINES SHA-825 KATHMANDU 12:55 ON TIME
13:30 YETI AIRLINES NYT-873 KATHMANDU 13:30 ON TIME
13:35 BUDDHA AIR BHA-857 KATHMANDU 13:35 ON TIME
15:45 BUDDHA AIR BHA-859 KATHMANDU 15:45 ON TIME
16:05 SHREE AIRLINES SHA-827 KATHMANDU 16:05 ON TIME
16:45 SAURYA AIRLINES SAU-813 KATHMANDU 16:45 ON TIME
16:50 BUDDHA AIR BHA-801 KATHMANDU 16:50 ON TIME
17:00 YETI AIRLINES NYT-893 KATHMANDU 17:00 ON TIME
17:50 BUDDHA AIR BHA-803 KATHMANDU 17:50 ON TIME
18:20 BUDDHA AIR BHA-805 KATHMANDU 18:20 ON TIME
19:25 BUDDHA AIR BHA-807 KATHMANDU 19:25 ON TIME
20:00 BUDDHA AIR BHA-809 KATHMANDU 20:00 ON TIME
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
06:15 BUDDHA AIR BHA-804 KATHMANDU 09:41 DEPARTED
06:15 BUDDHA AIR BHA_806 KATHMANDU 07:35 DEPARTED
08:00 SHREE AIRLINES SHA-822 KATHMANDU 09:12 DEPARTED
09:00 BUDDHA AIR BHA-852 KATHMANDU 09:55 DEPARTED
09:40 BUDDHA AIR BHA-684 KATHMANDU 09:40 ON TIME
09:50 YETI AIRLINES NYT-892 KATHMANDU 09:58 DEPARTED
10:10 SAURYA AIRLINES SAU-812 KATHMANDU 10:57 DEPARTED
11:50 BUDDHA AIR BHA-854 KATHMANDU 11:50 ON TIME
12:20 BUDDHA AIR BHA-856 KATHMANDU 12:20 ON TIME
12:45 GUNA AIRLINES GUA-830 KATHMANDU 12:45 ON TIME
13:50 SHREE AIRLINES SHA-826 KATHMANDU 13:50 ON TIME
14:20 YETI AIRLINES NYT-874 KATHMANDU 14:20 ON TIME
14:40 BUDDHA AIR BHA-858 KATHMANDU 14:40 ON TIME
16:50 BUDDHA AIR BHA-860 KATHMANDU 16:50 ON TIME
17:00 SHREE AIRLINES SHA-828 KATHMANDU 17:00 ON TIME
17:30 SAURYA AIRLINES SAU-814 KATHMANDU 17:30 ON TIME
17:50 YETI AIRLINES NYT-894 KATHMANDU 17:50 ON TIME
17:55 BUDDHA AIR BHA-802 KATHMANDU 17:55 ON TIME
20:30 BUDDHA AIR BHA-808 KATHMANDU 20:30 ON TIME
21:05 BUDDHA AIR BHA-810 KATHMANDU 21:05 ON TIME

सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरुलाइ गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत छ । कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । धन्यवाद !